Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: Betty Jo die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het
aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en
diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel
advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in
het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat
laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van
deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de
uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze
algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot
een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij
opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar
normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment
van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de
richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan
eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor
onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien
de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van
tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig
aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de
opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de
overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk
eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van
deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever
verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-,
en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21
dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag
heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere
ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is
opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij
daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
2. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente
verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de
opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door
opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is
opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij
het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of
bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk
maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten,
zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na
het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen
gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door
opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4
BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR
75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de
opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot
het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag
van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer
in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te
weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in
welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het
recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of
coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang
van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet
annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training,
begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het
volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de
deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere
omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van
het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q.
verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is
afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro.
Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande
gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen
en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting
niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de
overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende
partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde
prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan
opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal
opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen
worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen
opdrachtnemer gevestigd is.

Algemene voorwaarden, versie januari 2022